Sortemosen

Sortemosen er et ca. 300 hektar stort sumpområde, der ligger som en naturlig grænse mod syd. Vejstrup Å afvander mosen, der i fordoms tid var meget vanskelig at passere. Sognegrænsen mellem Brudager Sogn og Gudbjerg Sogn går lige gennem området.

I slutningen af 1800-tallet gravede man en afvandingskanal på nordsiden af mosen .Vandstanden i mosen kunne dermed bedre kontrolleres og flere marker kom under plov. Der blev dyrket korn, roer, kartofler m.m.. Broholm Gods ejede dele af mosen. Engene blev benyttet til hestegræsning og i 1932-35 byggede godset en lade, så dyrene kunne søge ly for regn og kulde. Senere blev engene solgt til de lokale landmænd, der benyttede laden som malkelade, når kørerne blev sendt på sommergræsning.

Sortemosen opstår igen som en naturperle

For et par hundrede år siden var mosen utvivlsomt en sand naturperle, men dræning og opdyrkning nedbrød langsomt – gennem en lang periode – områdets naturværdier. På grund af opdyrkningen sank tørvejorden sammen i markerne og gav nye udfordringer med afvandingen. Under 2. Verdenskrig opstod de store åbne mosehuller som resultat af tørvegravning.

Vandmiljøplan II (1998) anbefalede oprettelse af “våde enge” til omsætning af udvasket kvælstof og fosfor, fra landsbrugsjordene. Efter mange forhandlinger om jordfordeling og vilkår, blev en hævning af vandstanden på 144 hektar i den centrale del af Sortemosen en realitet i 2005.

Naturgenopretningen har siden da forbedre biodiversiteten. Der registreres årligt yngleaktivitet af halvsjældne danske fuglearter som eksempelvis Trane og Blåhals. Mosen er en vigtig rastepldas for især Blisgås, og også for arter som Sangsvane, Grågås, Pibeand, Krikand m.fl.. Havørn observeres dagligt i området.

Mosen er privatejet og lukket for offentlig adgang, undtagen på markvejene. Det bedste observationssted er fugletårnet, der er placeret syd for “Versterlund”, Sortemosevej 23. Parkering ved gården. Følg markvejen ned til fugletårnet.

Kontakt

Navn: Sortemosen